Waldszenen

nederlandse-vlag-2

Voorjaar 2018 was in het Victoria en Albert museum in Londen een kleine maar prachtige fototentoonstelling te zien rond het thema bomen met foto’s vanaf het midden van de 19e eeuw (Bijv Beech Roots van Charles Thurston Thompson uit 1857)  tot recent {bijv. Pine Tree van de Koreaan Bae Bien U). Bomen, rijen bomen, groepen bomen en bossen hebben altijd de aandacht getrokken; van schilders en later ook van fotografen. Met name bossen hebben vanaf de 16e eeuw  tot de verbeelding gesproken. In de romantiek konden de gebroeders Grimm met woorden het beeld oproepen van donkere, enge bossen, Schumann toverde bostaferelen op de piano in zijn ‘Waldszenen’. Het Duitse woord Waldszene is betekenisvoller, dramatischer dan het Nederlandse ‘bostaferelen’, maar misschien zijn onze bossen ook minder indrukwekkender dan de Duitse wouden. Ook Nederland heeft schilders die zich op de natuur en op bossen oriënteerden. Hobbema, leerling van Ruysdael, is een van de bekendste, maar mijn aandacht werd in 2017 getrokken door een klein maar prachtig werk van Theo Goedvriend (1879-1969), geschilderd ergens rond 1910. Het is de aandacht voor de speling van het licht op de bomen en de sfeer die dat oproept, wat mij in dit schilderij aanspreekt. Zie de foto hieronder van het ingelijste schilderij.

Nu de natuur en bossen in het bijzonder steeds meer onder druk staan, groeit tegelijkertijd bij velen ook een extra gevoel en aandacht voor die natuur. Ook hier heeft de Duitse taal weer een prachtig woord voor: ‘Naturempfinden’. Deze serie foto’s is een uitdrukking van mijn Naturempfinden.

Graag wijs ik erop dat bij geen van deze foto’s speciale fotobewerkingstechnieken gebruikt zijn om deze effecten te bereiken.

Painting by Theo Goedvriend (around 1910-1915)

Published with the permission of A. Ligthart

(Arnold Ligthart Kunsthandel & Bemiddeling, Amsterdam. www.arnoldligthart.com)

britse-vlag

Spring 2018 the Victoria and Albert museum in London organized a small but beautiful photo exhibition on the theme of trees, with photographs from the mid-19th century (eg Beech Roots by Charles Thurston Thompson from 1857) until recently {eg. Pine Tree of the Korean Bae Bien U). Trees, rows of trees, groups of trees and woods have always attracted attention; from painters and later from photographers. In particular, forests have appealed to the imagination since the 16th century. In the Romantic period the Brothers Grimm were able to sketch dark, scary woods in words and Schumann conjured up forest scenes on the piano in his ‘Waldszenen’. The German word Waldszene is more meaningful, more dramatic than the Dutch ‘bostaferelen (‘forest scenes’), but perhaps our forests are also less impressive than the German forests. The Netherlands also has painters who have focused on nature and on forests. Hobbema, student of Ruysdael, is one of the best known, but my attention was drawn in 2017 by a small but beautiful work by Theo Goedvriend (1879-1969), painted somewhere around 1910. It is the focus on the play of light on the trees and the atmosphere that evokes that, which appeals to me in this painting. See the photo above.

Now that nature and forests in particular are increasingly under pressure, at the same time many people are also gaining an extra feeling and attention for that nature. Again, the German language has a beautiful word for it: ‘Naturempfinden’. This series of photos are an expression of my Naturempfinden.

I would like to point out that special photo processing techniques have not been used to achieve these effects with any of these photographs.

 


Home / Next page >