Landschap

Deze serie is ‘never ending’ want steeds weer wordt de blik gegrepen door landschappen, wijdse én kleine. Er zijn geen regels voor waar een landschap begint en eindigt. Dus de foto bepaalt voor de kijker waar de grenzen liggen, wat erbuiten valt. Naar wat buiten de blik valt laat zich alleen raden. Zelf heb ik genoeg aan wat er op de foto staat; dat is het landschap waar ik in wil opgaan.

Het zal opvallen dat vaak bomen te vinden zijn in die landschappen; niet zelden bomen die heel solitair in dat landschap staan. Wie het boek ‘Das geheime Leben der Bäume’ van Peter Wohlleben gelezen heeft weet dat dit bijzondere bomen moeten zijn. Overlevers in een door mensen bewerkte of in elk geval beïnvloede omgeving.

Anders dan bij de andere series op deze website staan alle foto’s op zich.

Tot deze serie hoort ook de foto op de homepage.

Opgesloten landschappen

De meeste landen worden op een landkaart begrensd door water. De weinige landen waarvoor dat niet geldt worden aangeduid als ‘landlocked’.

Landschappen worden begrensd door de horizon, de lucht erboven of een kustlijn. Wat gebeurt met de waarneming van een landschap als dat soort ankerpunten wegvallen? Als een landschap als het ware ‘landlocked’ wordt? Door het wegvallen van dat soort begrenzingen wordt meer aandacht opgeëist door wat binnen de kaders van de foto valt. De blik wordt het landschap ingezogen. Structuren worden belangrijker. Om dit effect te vergroten heb ik deze foto’s in zwart/wit gemaakt. Hierdoor wordt de aandacht niet afgeleid door kleuren en wordt het grafische effect van de weergave vergroot. Het levert een ander soort beeld op, een andere waarneming.

De serie is nog in wording en bestaat op dit moment uit een tiental foto’s.

Landscape

This series is never-ending because again and again the eye is captivated by landscapes, large and small. There are no rules for where a landscape begins and ends. So the picture determines for the viewer where the limits are, what is excluded. One can only guess what is beyond the gaze. For me it’s sufficient what’s in the picture; this is the landscape I want to go into.

It will be noted that trees can often be found in my pictures of landscapes. Often trees that are solitary in the landscape. Whoever has read the book ‘Das geheime Leben der Bäume’ by Peter Wohlleben knows these must be remarkable trees. They are survivors in an environment that has been changed or affected by people.

Unlike most series on this website, all the displayed pictures can be viewed separately, which also includes the photo on the home page.

Landlocked landscapes

On a map most countries are bordered by a sea or ocean. The few countries for which this is not the case are ‘landlocked’.

Landscapes are bordered by the horizon, the sky above or a coastline. What happens to your perception of a landscape if such anchor points disappear? If a landscape becomes ‘landlocked’? Due to the disappearance of those kinds of boundaries, more attention is paid to what falls within the frame of the picture. Your attention is drawn into the landscape. Structures become more important. To increase this effect, I have made these photos in black and white. By doing so colors don’t distract the attention and the graphical effect of the image is increased. It produces a different kind of observation.

The series is still in progress and consists at present of a dozen photos.


Home / Next page >